اندازه گیری اسیدهای آمینه

اندازه گیری اسیدهای آمینه

اندازه گیری اسیدهای آمینه جهت شناسایی ناهنجاری های ژنتیکی انتقال غشایی اسیدهای آمینه

حداقل هفت سیستم مختلف برای جذب L- آمینواسیدها و پپتیدهای کوچک وجود دارد. انتقال اسیدهای آمینه از عرض غشاهای سلولی برای جذب گوارشی و بازجذب کلیوی آن ها مهم است. در اغلب موارد مکانیسم انتقالی در این دو عضو مشابه بوده و اختلال در یک سیستم انتقال دهنده همراه با هردو دفع گوارشی و کلیوی یک اسیدآمینه یا گروهی از اسیدهای آمینه می باشد. از این رو نتیجه اختلال به صورت آمینواسیدوری و سوء جذب اسیدآمینه تظاهر می نماید. موارد شناخته شده این اختلالات در جدول زیر فهرست شده اند.

ناهنجاریمحل اختلالدفع اسیدهای آمینه
سیستینوری کلاسیکژوژنوم، توبول پروگزیمالسیستین، لیزین، آرژینین، اورنیتین
آمینواسیدوری دی بازیکژوژنوم، توبول پروگزیماللیزین، آرژینین، اورنیتین
هیپرسیستینوریژوژنوم، توبول پروگزیمالسیستین
لیزینوریژوژنوم، توبول پروگزیماللیزین
هیستیدینوریژوژنوم، توبول پروگزیمالهیستیدین
ایمینوگلیسینوریژوژنوم، توبول پروگزیمالپرولین، هیدروکسی پرولین، گلیسین
آمینواسیدوری دی کربوکسیلیکژوژنوم، توبول پروگزیمالآسپارتات، گلوتامات
بیماری هارتناپژوژنوم، توبول پروگزیمالاسیدهای آمینه خنثی
سوء جذب تریپتوفانژوژنومترپتوفان
سوء جذب متیونینژوژنوممتیونین

در دو اختلال سوء جذب متیونین و سوء جذب تریپتوفان مشکل تنها در مخاط روده وجود دارد.

– اندازه گیری اسیدهای آمینه و آمونیاک جهت شناسایی اختلالات ارثی سنتز اوره و برداشت یون های آمونیوم

اختلالنقص آنزیمیتغییرات بیوشیمیایی
هیپرآمونمی نوع Iکربامیل فسفات سنتاز Iافزایش آمونیاک در خون
هیپرآمونمی نوع IIاورنیتین ترانس کربامیلازافزایش آمونیاک در خون
سیترولینمیآرژینینوسوکسینات سنتتازافزایش سیترولین در خون
آرژینینوسوکسینیک اسیدوریآرژینینوسوکسینازافزایش دفع ادراری آرژینینوسوکسینات
هیپرآرژینینمیآرژینازافزایش دفع ادراری آرژینین، لیزین و سیستین
سندروم هیپراورنیتینمی، هیپرآمونمی، هموسیترولینوریهم انتقال دهنده ناهمسوی اورنیتین- سیترولینافزایش اورنیتین، آمونیاک و هموسیترولین
هیپرانسولیسم- هیپرآمونمیL- گلوتامات دهیدروژنازکاهش گلوکز و افزایش آمونیاک خون
کمبود N- استیل گلوتامات سنتازN- استیل گلوتامات سنتازافزایش آمونیاک در خون

– اندازه گیری اسیدهای آمینه جهت شناسایی اختلالات تیروزین

کمبود فعالیت آنزیمیبیماری
فوماریل استواستات هیدرولازتیروزینمی نوع I (تیروزینوزیس همراه با پورفیری)
تیروزین ترانس آمینازتیروزینمی نوع II (سندروم ریچنر- هانهارت)
پارا- هیدروکسی فنیل پیروات دی اکسیژنازتیروزینمی نوع III (ارثی) یا تیروزینمی زودگذر نوزادان (اکتسابی)
هموژنتیسات دی اکسیژنازآلکاپتونوری (همراه با تیرگی ادرار، تغییر رنگ غضروف (آکرونوزیس) و آرتریت)

– اندازه گیری اسیدهای آمینه جهت شناسایی اختلالات اسیدهای آمینه شاخه دار

بیماریکمبود فعالیت آنزیمی
بیماری ادرار شیره افرادهیدروژناز α- کتواسیدهای شاخه دار

  • Classic Severe MSUD

 • Intermediate MSUD

  • Intermittent MSUD

  • Thiamine-responsive MSUD

  • E3-Deficient MSUD with Lactic Acidosis

– اندازه گیری اسیدهای آمینه جهت شناسایی اختلالات اسیدهای آمینه هیستیدین، آرژینین، پرولین و هیدروکسی پرولین

بیماریکمبود فعالیت آنزیمیتوضیحات
هیستیدینمیهیستیدازوجود اختلال در تکلم، دفع ادراری ایمیدازول پیروات، ایمیدازول لاکتات و ایمیدازول استات
اوروکانیک اسیدوریاوروکانازدفع ادراری اوروکانات
فورمیمینوگلوتامیک اسیدوریگلوتامات فورمیمینو ترانسفرازدفع ادراری فورمیمینوگلوتامات
آرژینینمیآرژینازنقش در سنتز اوره، افزایش آرژینین خون
هیپرپرولینمی نوع Iپرولین دهیدروژنازافزایش پرولین در خون
هیپرپرولینمی نوع IIگلوتامات γ- سمی آلدئید دهیدروژنازافزایش پرولین خون، همچنین وجود نقص در کاتابولیسم هیدروکسی پرولین و آرژینین
هیپرهیدروکسی پرولینمیهیدروکسی پرولین دهیدروژنازافزایش هیدروکسی پرولین در خون

– اندازه گیری اسیدهای آمینه جهت شناسایی اختلالات فنیل آلانین

تبدیل فنیل آلانین به تیروزین توسط کمپلکس آنزیمی فنیل آلانین هیدروکسیلاز صورت می گیرد که یک منواکسیژناز نیازمند کوآنزیم تتراهیدروبیوپترین می باشد. اختلال در هیدروکسیلاسیون فنیل آلانین به تیروزین، به دلیل کمبود آنزیم یا کوآنزیم سبب ترانس آمیناسیون آن به فنیل پیروات می شود که خود با دکربوکسیلاسیون به فنیل استات و یا با احیاء به فنیل لاکتات تبدیل می گردد. فنیل استات ممکن است یا گلوتامین ترکیب و تولید فنیل استیل گلوتامین کند. هرچهارمتابولیت از طریق ادرار دفع شده و اختلال حاصل را فنیل کتونوری (PKU) گویند.

– اندازه گیری اسیدهای آمینه جهت شناسایی اختلالات گلیسین

گلیسین چهار مسید متابولیکی دارد که مسیر غالب آن تجزیه اکسیداتیو به CO2 ، NH4+ و یک گروه متیلن (-CH2-) توسط سیستم تجزیه کننده گلیسین می باشد. این سیستم آنزیمی در میتوکندری قرار دارد و متشکل از چهار جزء پروتئینی است: 1- پروتئین P به عنوان یک گلیسین دکربوکسیلاز وابسته به PLP 2- پروتئین H به عنوان یک پروتئین حاوی لیپوات 3- پروتئین T به عنوان یک آنزیم نیازمند تتراهیدروفولات و 4- پروتئین L به عنوان یک دهیدروژناز لیپوآمیدی. آنسفالوپاتی گلیسینی یا هیپرگلیسینمی غیرکتوتیک (NKH) ممکن است حاصل نقص در یکی از این آنزیم ها باشد.

– اندازه گیری اسیدهای آمینه جهت شناسایی اختلالات متعدد ترکیبات حاوی گوگرد

1- هیپرمتیونینوری به دلیل نقص متیونین آدنوزیل ترانسفراز

2- هموسیستینوری همراه با هیپومتیونینوری به دلیل کمبود فعالیت متیونین سنتاز (هموسیستئین متیل ترانسفراز) مثلا بواسطه کمبود کوبالامین (B12) یا فولات (B9). موارد هموسیتینوری به چهر نوع تقسیم می شوند:

نوع I ناشی از نقص در سیستاتیونین بتا سنتاز

نوع II ناشی از نقص در متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز برای تولید متیلن تتراهیدروفولات

نوع III ناشی از نقص در تولید متیل کوبالامین

نوع IV ناشی از نقص در جذب روده ای کوبالامین

3- هموسیستینوری بدون هیپومتیونینوری به دلیل کمبود فعالیت سیستاتیونین سنتاز

4- سیستاتیونینوری بواسطه کاهش فعالیت سیستاتیونین لیاز یا کمبود B6

5- سیستینوری به دلیل نقص در سیستم انتقال غشایی سیستین و اسیدهای آمینه بازی. حلالیت سیستین کم است و دفع ادراری مقادیر زیاد آن همراه با ایجاد سنگ های ادراری می باشد.

6- سیستینوزیس به دلیل نقص در سیستم انتقال دهنده سیستین در غشاء لیزوزومی

– نقش عمومی اسیدهای آمینه در سنتز پروتئین ها می باشد ولی برخی اسیدهای آمینه در تولید ترکیبات اختصاصی نیز شزکت دارند.

اسیدآمینهترکیب اختصاصی
گلیسینکراتین، هم، هیپورات
سرینسیستئین، گلیسین، اتانول آمین، کولین، سارکوزین، فسفولیپیدها، اسفنگوزین
گلوتامیننوکلئوتیدهای پورینی و پیریمیدینی، آسپاراژین
آسپارتاتبازهای پورینی و پیریمیدینی، بتا آلانین
تیروزینهمورمون های تیروئیدی، کاتکول آمین ها (دوپامین، نوراپی نفرین و اپی نفرین)، ملانین
تریپتوفانسروتونین، ملاتونین
متیونینسیستین، کراتین، اپی نفرین، فسفاتیدیل کولین، پلی آمین ها، کارنی تین
سیستئینتورین، تیواتانول آمین (فسفوپانتتئین)، 3- فسفوآدنوزین 5- فسفوسولفات، گلوتاتیون، گلوتاردوکسین، تیوردوکسین، تیوسیانات
هیستیدینهیستامین، دی پپتیدهای ایمیدازولی (کارنوزین، هموکارنوزین، آنسرین و هموآنسرین)
آرژنینکراتین، اورنیتین، اکسید نیتریک
گلوتاماتگابا
لیزینکارنی تین
اورنیتینآرژنین، پلی آمین ها

واحد آموزش و پژوهش آزمایشگاه پاتوبیولوژی میلاد اصفهان

به اشتراک بگزارید
نوشته های اخیر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *