# نام آزمایش کدملی آزمایش نوع نمونه تعرفه آزاد
FBG
Fasting Blood Glucose
800400 Serum 175,080 ریال
2 h.PP
Blood Glucose (2hrs PP)
800405 Serum 2hrs 208,180 ریال
BS
Random Blood Glucose
800405 Serum 60 208,180 ریال
BG5PM
Blood Glucose 5 PM
800405 Serum 5 PM 208,180 ریال
GTT-Fasting
Glucose Tolerance Test (Fasting)
800410 Serum 618,440 ریال
Urea
Serum Urea
800415 Serum 158,530 ریال
Cr
Creatinine
800420 Serum 200,340 ریال
U.Acid
Uric Acid
800425 Serum 200,340 ریال
TG
Triglycerides
800430 Serum 262,620 ریال
Cho
Total Cholesterol
800435 Serum 200,340 ریال
HDL
H.D.L Cholesterol
800440 Serum 258,700 ریال
LDL
L.D.L Cholesterol
800445 Serum 279,170 ریال
GCT/50g/1h
Glucose Challenge Test (50g/1h)
800675 Serum 60 493,010 ریال
Ca
Calcium
800485 Serum 237,360 ریال
Ph
Phosphorus
800495 Serum 204,260 ریال
Na
Sodium
800460 Serum 220,810 ریال
K
Potassium
800465 Serum 220,810 ریال
Fe
Iron
800500 Serum 257,830 ریال
TIBC
TIBC(Total Iron Binding Capacity)
800505 Serum 337,530 ریال
Trans.
Transferrin
801145 Serum 1,233,840 ریال
T.Protein
Total Protein
800510 Serum 204,260 ریال
Alb
Albumin
800515 Serum 204,260 ریال
AST (SGOT)
Aspartate Transferase (SGOT)
800530 Serum 237,360 ریال
ALT (SGPT)
Alanine Transferase (SGPT)
800535 Serum 237,360 ریال
LDH
Lactate Dehydrogenase (LDH)
800555 Serum 708,160 ریال
CPK (CK)
Creatine Phosphokinase(CPK )
800565 Serum 934,630 ریال
CK- MB
Creatine Kinase MB Isoenzyme
800570 Serum 833,150 ریال
ALP
Alkaline Phosphatase
800540 Serum 237,360 ریال
ACP/T
Acid Phosphatase
800545 Serum 267,410 ریال
ACP/P
Prostatic Acid Phosphatase
800550 Serum 432,358 ریال
Bil D
Direct Bilirubin
0 Serum 0 ریال
Bil ind
Indirect Bilirubin
0 Serum 0 ریال
Bil(T)
Total Bilirubin
800525 Serum 388,050 ریال
Amy
Amylase
800585 Serum 541,790 ریال
Aldolase
Aldolase
800575 Serum 572,710 ریال
Lipa
Lipase
800590 Serum 556,160 ریال
GGT
Gamma Glutamyltransferase (GGT)
800605 Serum 1,063,110 ریال
Folic Acid
Folic Acid
801125 Serum 1,596,620 ریال
Vit B12
Vitamin B12
801130 Serum 1,596,620 ریال
VitD3
Vitamin D3 (25OH-Vitamine D)
801510 Serum 1,175,900 ریال
Vit. A!
Vitamin A
801240 Serum 2,017,770 ریال
Vit C
Vitamin C
801110 Serum 272,200 ریال
Cu
Copper
800265 Serum 363,660 ریال
Ceru
Ceruloplasmin
801005 Serum 1,290,460 ریال
Mg.
Magnesium
800810 Serum 309,220 ریال
Zn
Zinc
800810 Serum 346,240 ریال
Pb
Lead
800805 EDTA 1,541,320 ریال
Chloride
Chloride
800470 Serum 225,600 ریال
Lactate
Lactate
800640 Plasma EDTA 355,390 ریال
Ammo
Ammonia
801010 Plasma EDTA 811,380 ریال
Sweat Test (CL)
Sweat Test (CL)
800950 Sweat 1,816,990 ریال
Free kappa
Free kappa (Serum )
0 Serum 2,542,199 ریال
Sudan Black x1
Sudan Black x1
804120 stool 1 817,910 ریال
Sudan Black x2
Sudan Black x2
804120 stool 2 817,910 ریال
Sudan Black x3
Sudan Black x3
804120 stool 3 817,910 ریال
Factor H
Factor H
0 Serum 2,740,000 ریال
Factor I
Factor I
0 Serum 2,740,000 ریال
Factor B
Factor B
0 Serum 2,740,000 ریال
Tro I
Troponin I
801045 Serum 1,118,000 ریال
Homo
Homocysteine
801050 Serum 2,066,110 ریال
lacosamid
lacosamide level
0 Serum 3,673,970 ریال
Clobazam
Clobazam
0 Serum 3,687,670 ریال
G6PDکمی$
G6PD Quantitative
800580 EDTA 875,400 ریال
Hb A1C
Hb A1C
800800 EDTA 1,189,410 ریال
Digoxin
Digoxin
801165 Serum 1,255,620 ریال
Phenyl*
Plasma Phenylalanine ( HPLC )
801180 Plasma EDTA 2,017,770 ریال
Haptoglobin
Haptoglobin
801185 Serum 1,340,970 ریال
Renin (Base)
Renin (base)
801520 Plasma EDTA 1,133,230 ریال
Carnitin-L
Carnitin-L
0 Serum 4,874,987 ریال
Lipoprotein a
Lipoprotein a
0 Serum 1,370,000 ریال
GTT (1 Hr.)& @
GTT Blood Suger (1 Hr.)
0 Serum 60 0 ریال
GTT (2 Hr.)& @
GTT Blood Suger (2 Hr.)
0 Serum 2hrs 0 ریال
GTT (3 Hr.)& @
GTT Blood Suger (3 Hr.)
0 Serum 3 hrs 0 ریال
ASO
Anti Streptolysin O Titer
802850 Serum 332,740 ریال
CRPکمی آزاد+بپایه!
C-Reactive Protein (Quantitative)
802805 Serum 798,750 ریال
CRP کیفی
CRP Qualitative
802800 Serum 179,000 ریال
RFآزاد+پایه(کمی)
Reumatoid Factor (Quantitative)
802815 Serum 596,230 ریال
hs-CRP*
High Sensitive-CRP
803325 Serum 1,340,970 ریال
RFتکمیلی (کیفی)
RF(Qualitative)
802810 Serum 179,000 ریال
Wright test
Wright Agglutination test
802830 Serum 307,480 ریال
B2 M- U
Beta-2 Microglobulin (Urine )
802925 Urine 1,947,650 ریال
B2 M-S
Beta 2 Microglobulin (Serum )
802925 Serum 1,947,650 ریال
Anti C1q !#
Anti C1q
803717 Serum 2,177,600 ریال
Adrenalin(Epineph)
Adrenalin
0 Plasma EDTA 952,920 ریال
Noradrenalin(Norepi)
Noradrenalin
800872 Plasma EDTA 952,920 ریال
ApoA1*
Apolipoprotein A1
801200 Serum 1,340,970 ریال
ApoB*
Apolipoprotein B
801200 Serum 1,340,970 ریال
kappa (Serum )!
kappa (Serum )
803175 Serum 2,351,800 ریال
Lambda ( Serum!
Lambda ( Serum )
803175 Serum 2,351,800 ریال
Free Lambda (Urin!
Free Lambda ( Urine)
803175 Urine Random 2,351,800 ریال
Selenium
Selenium
800805 Serum 1,541,320 ریال
Pyr
Pyruvate
800635 blood+acid 398,510 ریال
Hb A2
Hb A2
800730 EDTA 898,480 ریال
Cortisole بزاقی
Cortisole (طرح)بزاقی
0 Serum 861,168 ریال
Urine Osmolality(24h
Urine Osmolality(24h)
801100 Urine 24hrs 363,660 ریال
Pro-BNP*
Pro-BNP
803660 Serum 10,602,330 ریال
Alprazolam
Alprazolam (TLC)
800850 Serum 1,529,550 ریال
Cryofibrinogen
Cryofibrinogen
803320 Plasma(Citrate) 351,030 ریال
Anti Pemphygus IgG$
Pemphigus Ab (IgG)
0 Serum 2,537,574 ریال
Epinephrine (Urine !
Epinephrine (Urine-24hrs)
800871 Urine 24hrs 2,127,100 ریال
Ald/U24h
Aldosteron (Urine 24 hrs)
801536 Urine 24hrs 1,412,390 ریال
HBsAg
HBs Antigen
803205 Serum 1,667,620 ریال
HBS-Ab
HBS-Ab
803220 Serum 1,667,620 ریال
HCV
Anti HCV
803255 Serum 1,667,620 ریال
HBc-Ab
HBc-Ab
803225 Serum 1,667,620 ریال
HBc (IgM)
HBc (IgM)
803195 Serum 1,667,620 ریال
HBe-Ag
HBe-Ag
803210 Serum 1,667,620 ریال
HBe-Ab
HBe-Ab
803215 Serum 1,667,620 ریال
HAV Ab
HAV Ab Total
803200 Serum 1,667,620 ریال
HAV/M*
HAV Ab (IgM)
803500 Serum 2,330,910 ریال
HEV Ab
HEV Ab
803250 Serum 1,667,620 ریال
Anti EBV IgG
Anti EBV IgG
803120 Serum 1,236,440 ریال
EBV (IgM)
Anti EBV (IgM)
803121 Serum 1,236,440 ریال
EA Ab IgG
Early Ab IgG
803120 Serum 1,236,440 ریال
Toxo/G
Toxoplasma Antibody (IgG)
803040 Serum 1,318,760 ریال
Toxo/M
Toxoplasma Antibody (IgM)
803045 Serum 1,318,760 ریال
Rub (IgG)
Rubella Antibody (IgG)
803000 Serum 1,318,760 ریال
Rub (IgM)
Rubella Antibody (IgM)
803005 Serum 1,318,760 ریال
CMV (IgG)
CMV Antibody (IgG)
803010 Serum 1,318,760 ریال
CMV (IgM)
CMV Antibody (IgM)
803015 Serum 1,318,760 ریال
HSVIgG
HSV Antibody (IgG)
803020 Serum 1,287,400 ریال
HSV1&2(IgM)
HSV Antibody 1&2 (IgM)
803025 Serum 1,287,400 ریال
Chlam(IgG)
Chlamydia T. Ab (IgG)
803050 Serum 1,287,400 ریال
Chlam(IgM)
Chlamydia T.Ab(IgM)
803060 Serum 1,287,400 ریال
List(IgG)*
Listeria Ab (IgG)
803491 Serum 1,380,600 ریال
List(IgM)*
Listeria Ab (IgM)
803491 Serum 1,380,600 ریال
Myco(IgG)
Anti Mycoplasma P. (IgG)
803065 Serum 1,287,400 ریال
Myco(IgM)
Anti Mycoplasma P. (IgM)
803070 Serum 1,287,400 ریال
IgG
IgG
803281 Serum 1,822,220 ریال
IgA
IgA
803282 Serum 1,822,220 ریال
IgM
IgM
803283 Serum 1,822,220 ریال
IgE
IgE Serum
803260 Serum 1,667,620 ریال
HP G
H.pylori (IgG)
803075 Serum 1,318,760 ریال
Hp A
H.pylori (IgA)
803080 Serum 1,318,760 ریال
HP M
H.Pylori ( IgM )
803085 Serum 1,318,760 ریال
ANA
ANA (Anti Nuclear Antibody)
802881 Serum 1,439,400 ریال
ds DNA
Anti ds DNA
803505 Serum 1,286,530 ریال
ANCA-C
ANCA - C ( PR3 )
803455 Serum 1,269,980 ریال
acL-G
Anti Cardiolipin (IgG)
803135 Serum 952,920 ریال
acL-M
Anti Cardiolipin (IgM)
803136 Serum 952,920 ریال
APL G
Anti Phospholipid (IgG)
803130 Serum 1,191,150 ریال
APL M
Anti Phospholipid (IgM)
803131 Serum 1,191,150 ریال
GLI G*
Anti Gliadin Ab (IgG)
803376 Serum 1,395,410 ریال
GLI A*
Anti Gliadin Ab (IgA)
803375 Serum 1,395,410 ریال
CH50
CH50
803265 Serum 952,920 ریال
C3
C3
803284 Serum 1,249,950 ریال
C4
C4
803285 Serum 1,249,950 ریال
PPD
Tuberculin Test (PPD)
802860 Discharge 133,270 ریال
ATTG/G*
Anti TTG ( IgG )
803626 Serum 1,595,750 ریال
A.M.A
AMA (Anti Mitochondrial Ab)
803140 Serum 785,680 ریال
A.S.M.A
Anti smooth muscle Ab
803145 Serum 1,341,400 ریال
Anti Sperm Ab
Anti Sperm Ab
803150 Serum 1,392,360 ریال
VZV(IgG)
Anti V.Z.V( IgG )
803105 Serum 1,236,440 ریال
F. ANA
F. ANA
802880 Serum 1,439,400 ریال
CIC
CIC
802640 Serum 476,460 ریال
ScL 70*
Anti SCL-70 Ab
803395 Serum 1,737,730 ریال
Anti RNP Ab$
Anti RNP Ab
0 Serum 1,730,515 ریال
A.P.C.A$
A.P.C.A
0 Heparin+Serum 5,100,000 ریال
EMA/G*
Anti Endomesial Ab (IgG)
803371 Serum 1,395,410 ریال
EMA/A*
Anti Endomesial Ab (IgA)
803370 Serum 1,395,410 ریال
HLA B5
HLA B5
802570 EDTA 2,394,930 ریال
HLA B51
HLA B51
802570 EDTA 2,394,930 ریال
HLA B27
HLA B27
802570 EDTA 2,394,930 ریال
Meas/G
Measles IgG
803115 Serum 1,236,440 ریال
Mum/M
Mumps (IgM)
803111 Serum 1,236,440 ریال
Mum/G
Mumps (IgG)
803110 Serum 1,236,440 ریال
B2G/G*
Beta 2 Glycoprotein (IgG)
803431 Serum 1,340,970 ریال
B2G/M*
Beta 2 Glycoprotein (IgM)
803432 Serum 1,340,970 ریال
CCP*
Anti CCP
803425 Serum 2,681,940 ریال
HIV Ag &Ab
HIV ( 1 & 2) Ab & HIV( p24) Ag
803185 Serum 1,667,620 ریال
LKM/Ab*
Anti Liver Kidney Ab. (LKM Ab)
803350 Serum 1,750,360 ریال
AGBM*
Anti GBM Ab
803360 Serum 806,150 ریال
HTLV
HTLV Ab (Types 1 & 2)
803245 Serum 1,789,550 ریال
ESR
E.S.R 1 hrs
802030 Citrat 104,090 ریال
B.T
Bleeding Time (Ivy method)
802200 Ear 104,090 ریال
CT
Clotting time
802210 Ear 145,900 ریال
PTT
PTT
802220 Plasma(Citrate) 346,240 ریال
VWF Ag
Von Willebrand Factor Ag
802265 Plasma(Citrate) 2,595,700 ریال
VWF Activity$
Von Willebrand Factor Activity
0 Plasma(Citrate) 6,461,532 ریال
Toxo Av/G !
Toxoplasmosis Avidity (IgG)
0 Serum 1,920,000 ریال
ALP/Total Bilirubin
Alkaline Phosphatase/Total Bilirubin
0 Serum 0 ریال
Bru/G*
Brucella spp. Ab. (IgG)
803496 Serum 1,311,790 ریال
Cold Agg. Test
Cold Agglutination Test
802940 Serum 447,280 ریال
Bru/M
Brucella spp. Ab. (IgM)
803497 Serum 1,311,790 ریال
Osmatic
Osmatic Fragility Test
802055 Heparin 171,160 ریال
Hams Test
Hams Test
802935 EDTA 339,270 ریال
APCR
Activated Protein C Resistance(APCR)
802350 Plasma(Citrate) 1,191,150 ریال
Prot.C
Protein C
802280 Plasma(Citrate) 4,377,000 ریال
Prot.S
Protein S Assay
802285 Plasma(Citrate) 4,377,000 ریال
Fib
Fibrinogen(Factor I)
802225 Plasma(Citrate) 417,230 ریال
Test.Pooled
Testosterone( Pooled serum )
801455 Serum Pooled 912,420 ریال
D-Dimer
D-Dimer
802330 Plasma(Citrate) 2,319,140 ریال
procalcitonin*
procalcitonin
803670 Serum 6,817,650 ریال
IL6
IL6
803565 Serum 1,169,810 ریال
Hyd/Ab(IgG)
Hydatid cyst Ab(IgG)
803170 Serum 1,236,440 ریال
Anti Thrombin lll
Anti Thrombin lll
802290 Plasma(Citrate) 2,453,730 ریال
Direct bil/Total bil
Direct bilirubin / Total bilirubin
0 Serum 0 ریال
N.B.T
N.B.T
802900 EDTA 1,029,140 ریال
T4
T4
801405 Serum 564,440 ریال
T3
T3
801400 Serum 564,440 ریال
TSH
T.S.H
801415 Serum 726,020 ریال
T3Up
T3 - Uptake
801410 Serum 564,440 ریال
FTI$
Free Thyroxin Index
0 Serum 0 ریال
F.T4
Free T4
801425 Serum 726,020 ریال
F.T3
Free T3
801420 Serum 726,020 ریال
ATPO*
Anti TPO
803630 Serum 1,892,340 ریال
Tg Ab
Anti Thyroglobulin Ab
803155 Serum 1,338,360 ریال
Tg
Thyroglobulin
801435 Serum 1,479,480 ریال
B.HCG
Beta-HCG
801590 Serum 941,600 ریال
BhCG Tit
BhCG Titer
801595 Serum 1,667,620 ریال
FSH
F.S.H
801440 Serum 766,520 ریال
LH
L.H
801445 Serum 766,520 ریال
PRL
Prolactin
801450 Serum 837,510 ریال
Testo
Testosterone
801455 Serum 912,420 ریال
DHEA
DHEA-SO4
801465 Serum 941,600 ریال
F.Testo
Free Testosterone
801460 Serum 837,510 ریال
Prg.
Progesterone
801475 Serum 941,600 ریال
Estra.
Estradiol
801485 Serum 1,104,050 ریال
17 OH Pr
17 OH Progestrone
801480 Serum 1,104,050 ریال
Androst.
Androstendione
801495 Serum 1,178,520 ریال
Prl (dilution)
Prolactin (With 1/100 dilution )
801450 Serum 837,510 ریال
GH/Bas
Growth Hormone (Base)
801555 Serum 932,020 ریال
PRL pooled )
Prolactin ( pooled serum )
801450 Serum Pooled 837,510 ریال
Ins/B
Insulin Base
801565 Serum 941,600 ریال
C Peptide
C Peptide
801570 Serum 1,047,430 ریال
Ferr
Ferritin
801170 Serum 1,239,070 ریال
PSA
P.S.A
801820 Serum 1,548,290 ریال
AFP
Alfa Feto Protein(serum)
801810 Serum 1,108,410 ریال
CEA
CEA
801805 Serum 1,308,320 ریال
CA 15-3
CA 15-3
801840 Serum 1,667,620 ریال
CA 19-9
CA 19-9
801835 Serum 1,667,620 ریال
CA 125
CA 125
801845 Serum 1,667,620 ریال
ACTH
ACTH (Adrenocorticotropic Hormone)
801545 Plasma EDTA 1,076,610 ریال
PTH
P.T.H
801500 Serum 1,175,040 ریال
Calcito
Calcitonin
801505 Serum 1,205,960 ریال
Aldoster
Aldosterone
801535 Serum 1,412,390 ریال
MacroPRL*
Macro Prolactin
801610 Serum 1,479,460 ریال
IGF1*
IGF1
801615 Serum 1,466,400 ریال
IGF-BP3*
IGF-BP3
801610 Serum 1,479,460 ریال
SHBG
SHBG
801830 Serum 1,253,430 ریال
FSH After 60 min
FSH After 60 min
0 Serum 60 753,991 ریال
FPSA/PSA$
Free to Total PSA ratio
0 Serum 0 ریال
Anti ENA*
Anti ENA
803420 Serum 1,737,730 ریال
DHT*
Dihydro Testosterone (DHT)
801461 Serum 1,613,600 ریال
ACTH High Dose
ACTH High Dose
801545 Plasma EDTA 1,076,610 ریال
Urine MYO
Urine Myoglobin
801026 Urine Random 965,550 ریال
ACE
ACE (Angiotensin Converting Enzyme)
801525 Serum 1,667,610 ریال
A1AT
Alpha-1 -Antitrypsin
803295 Serum 1,023,910 ریال
Cort8AM
Cortisol 8 AM
801550 Serum 857,110 ریال
ROMA
ROMA
0 Serum 0 ریال
HE4*
Human Epididiymis Protein 4(HE4)
803655 Serum 6,423,900 ریال
Cort4PM
Cortisol4PM
801550 Serum 4 PM 857,110 ریال
iPTH
Intact PTH
801500 Serum 1,175,040 ریال
CA -242*
CA-242
801850 Serum 1,667,620 ریال
CA 72-4*
CA 72-4
801850 Serum 1,667,620 ریال
$Urine 5-ALA
Urine 5-ALA
0 Urine Random 2,772,408 ریال
Vol(Urine - 24 hrs)
Volume (Urine -24 hrs)
800030 Urine 24hrs 112,800 ریال
Na(24 hr)
Sodium ( Urine - 24hrs )
800461 Urine 24hrs 220,810 ریال
Ca/U24h
Calcium (Urine-24hrs)
800486 Urine 24hrs 237,360 ریال
Ca/UR(Random)
Calcium (Urine-Random)
800486 Urine Random 237,360 ریال
Cr/U24h
Creatinine (Urine-24 hrs)
800421 Urine 24hrs 200,340 ریال
Cr/UR
Creatinine (Urine-Random)
800421 Urine Random 200,340 ریال
K(24 hr)
Potasium (24 hr)
800466 Urine 24hrs 220,810 ریال
Urea (24 hr)
Urea (Urine -24 hrs)
800416 Urine 24hrs 158,530 ریال
Phos(24hr)
Phosphorus (24hr)
800496 Urine 24hrs 204,260 ریال
Pro/U24h
Protein (Urine-24hrs)
800225 Urine 24hrs 196,420 ریال
Pro
Urine Protein
800225 Urine Random 196,420 ریال
U.A(24hr)
Uric acid( Urine-24 hrs )
800426 Urine 24hrs 200,340 ریال
Pro Rnd(کمی)
Protein(Urine - Random )
800510 Urine Random 204,260 ریال
MicAL/24h
Micro Albumin (Urine-24 hrs)
801605 Urine 24hrs 1,652,800 ریال
Mic/R
Micro Albumin (Urine - Random )
801605 Urine Random 1,652,800 ریال
Urea Cle(24hrs)$
Urea Clearance(24hrs)
0 Urine 24hrs 199,698 ریال
Ox/U24h*
Oxalate (Urine-24hrs)
800315 Urine 24hrs 580,550 ریال
Cit/U24h*
Citrate (Urine-24hrs)
800320 Urine 24hrs 1,169,810 ریال
Meta( Urine -24 hr )
Metanephrine ( Urine - 24 hrs )
800876 Urine 24hrs 1,947,650 ریال
Plasma Normetanephr$
Plasma Normetanephrine
800875 Plasma EDTA 1,947,650 ریال
NorMeta( Urine - 24
Normetanephrine (Urine - 24 hrs )
800876 Urine 24hrs 1,947,650 ریال
5 HIAA
5-HIAA (5-OH Indolacetic acid)
800855 Urine 24hrs 560,080 ریال
Mg. 24 H.
Urine Mg.( 24 hrs)
0 Urine 24hrs 346,240 ریال
ADA Pleural
ADA (Pleural)
800631 Serum 1,432,860 ریال
chl/ran
Urine Chloride (Random)
800471 Urine Random 225,600 ریال
Anti SLA$
Anti Soluble Liver Ag
0 Serum 2,435,000 ریال
Gastrin !
Gastrin
0 Serum 1,098,390 ریال
Vit D
Vitamin D3 (25OH-Vitamine D)
0 Serum 1,175,900 ریال
AchR-Ab*
AChR-Ab (Anti Acetylcholin receptor Antibody)
803530 Serum 9,357,610 ریال
Clos.diffi*
Clostridium difficile toxins (A&B )
803645 stool 1 6,057,230 ریال
$Vitamin B1 Thiami
Vitamin B1 (Thiamin)
0 EDTA 2,800,000 ریال
$Troponin T
Troponin T
0 Serum 1,268,785 ریال
MMA(urine) $
Methylmalonic Acid
0 Urine Random 7,678,137 ریال
Ethanolکمی
Ethanol کمی
801020 Serum 435,520 ریال
Anti - Diphteria Ab*
Anti - Diphteria Ab
803520 Serum 1,399,330 ریال
Plasma Metanephrine$
Plasma Metanephrine
800875 Plasma EDTA 1,947,650 ریال
Met Hb
Met Hemoglobin
801030 EDTA 213,840 ریال
Cho.esterase
Cholinesterase
800620 Serum 246,940 ریال