نیاز سنجی و نظر سنجی از مراکز ارسالی

پرسشنامه حاضر به منظور ارزیابی میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده آزمایشگاه میلاد تهیه شده است بی شک پاسخ های دقیق شما ما را در ارائه خدمات بهتر یاری خواهد کرد.