ELECTROPHORESIS

بخش الـکـتـروفــورز

بخش الکتروفورز یکی از بخش های مهم آزمایشگاه است. الکتروفورز به حرکات ذرات در یک مایع تحت میدان الکتریکی می گویند و از شناخته ترین روش های آزمایشگاهی برای جداسازی بیومولکول ها می باشد. روش های مختلف الکتروفورزی برای تفکیک و مطالعه بیومولکول ها اعم از اسیدهای نوکلئیک یا پروتئین‌ها ابداع شده است.
به سبب اینکه ماکروملکول‌های زیستی مانند DNA و پروتئین‌ها باردار هستند می‌توان با قرار دادن آن ها در یک میدان الکتریکی، آن‌ها را بر اساس خواص فیزیکی مانند شکل فضایی، وزن مولکولی و بار الکتریکی، تفکیک کرد. برای این منظور از روشی بنام الکتروفورز استفاده می‌شود. یکی از مهمترین کاربردهای الکتروفورز در آزمایشگاه پزشکی تشخیص و افتراق تالاسمی می باشد.

بخش الکتروفورز در آزمایشگاه میلاد اصفهان

در بخش الکتروفورز آزمایشگاه میلاد، تست های الکتروفورز هموگلوبین، پروتئین های سرم و پروتئین ادرار انجام می شود.

تجهیزات بخش الکتروفورز

بخشی از تجهیزات بخش الکتروفورز آزمایشگاه میلاد

مقالات مرتبط