مستندات
  • غربالگری دستورالعمل مدیریت انجام تست های غربالگری صحت سلامت جنین سال 1402
  • کنترل کیفی خارجی(بیوشیمی)گزارش ارزیابی خارجی
  • سرولوژیگزارش ارزیابی خارجی سرولوژی
  • مارکر قلبیگزارش ارزیابی خارجی کیفیت مارکرهای قلبی