کتابچه ها
مجموعه ها
تماس ها
مطالب
اخبار
لینک ها
پرسش و پاسخ ها
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

ویروس سیتومگال انسانی (Human cytomegalovirus یا HCMV) یکی از ویروس های خانواده ی هرپس می باشد. تشخیص به موقع این ویروس اهمیت بسیار زیادی در افراد دریافت کننده ی پیوند کلیه برخوردار است. علت این امر، وسعت تظاهرات بالینی آلودگی به این ویروس در این افراد، از پس زدن پیوند تا حتی مرگ، میباشد. هدف این پژوهش،بررسی بررسی دقت دو روش رایج Polymerase chain reaction (Real-time PCR)Real-timeوایمونوفلورسانس غیر مستقیم (pp65antigen assay) در دریافت کنندگان پیوند کلیه برای شناسایی HCMV بود.

روش ها:

در این پژوهش خون کامل 135 نفر از دریافت کنندگان پیوند کلیه در شهر اصفهان طبق پروتکل کیت کیاژن (Qiagen DNA mini kit) استخراج گردید .برای تشخیص HCMV از دو روش Real-time PCR و ایمنوفلورسانس غیر مستقیم (PP65 antigen assay) استفاده شد. روش اول بر پایه ی روش کاوشگر TaqMan و روش دوم بر پایه ی شناسایی آنتی ژن pp65 به روش ایمنوفلورسانس غیر مستقیم استوار بودند.

یافته ها:

تعداد افرادی که نتیجه ی آزمایش آن ها در روش Real-time PCR مثبت گزارش شد 36 نفر (27 درصد) بود ، این تعداد در روش pp65 antigen assay در مجموع 29 مورد (21درصد) بود.همچنین مشخص شد که ، بیشینه ی فراوانی عفونت فعال در فصل بهار (28 درصد) و کمینه ی فراوانی آن متعلق به فصل زمستان (16 درصد) بود.اما ، رابطه ی معنی داری بین فراوانی عفونت HCMV و فصل مشاهده نشد.

نتیجه گیری:

نتایج این مطالعه نشان داد که روش Real-time PCR با دقت بیشتری قادر به تشخیص عفونت HCMV در افراد دریافت کننده ی پیوند کلیه می باشد. همچنین مشخص شد که بیشترین فراوانی عفونت HCMV چه به صورت نهفته و چه به صورت فعال، متعلق به فصل بهار است که البته این ارتباط معنی دار نبود.

این آزمایش با تجهیزات دقیق و پیشرفته در آزمایشگاه پاتوبیولوژی میلاد انجام می گردد.

درصورت داشتن سوال یا نظر می توانید از قسمت زیر استفاده کنید

0
  • لطفاَ نظر خود را در رابطه با مطلب فوق بیان کنید