کتابچه ها
مجموعه ها
تماس ها
مطالب
اخبار
لینک ها
پرسش و پاسخ ها
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

ISO 9001: 2015
این استاندارد از مجموعه استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت است و هدف از آن، افزایش رضایت مشتری از طریق تضمین کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده است. این استاندارد در مورد هر نوع سازمانی، کوچک یا بزرگ، و صرفنظر از حوزه فعالیتش قابلیت کاربرد دارد.
این استاندارد بر اساس تعدادی از اصول مدیریت کیفیت نظیر مشتری محوری بالا ، مدیریت با انگیزه، روشهای پیشرفتی مداوم و پیوسته، تعریف می شود. مشتری با مشاهده استاندارد ISO 9001 از کیفیت خوب، و دوام محصولات و خدمات آن سازمان اطمینان پیدا می کند.


ISO دارای تعدادی از سیستم های مدیریت کیفیت است که بر اساس ISO 9001 و برای صنایع و بخشهای خاصی تعریف می شود:
ISO/TS 29001:2010 : صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
ISO 13485: 2016 : ادوات پزشکی
ISO/IEC 90003 : مهندسی نرم افزار
ISO 17582 : سازمانهای انتخابی در تمام سطوح دولت

ISO 100002:2014
این استاندارد راهنمایی ارائه می دهد برای چگونگی روند رسیدگی به شکایت های مرتبط با محصولات درون سازمانی از قبیل برنامه ریزی، طراحی، عملکرد، دوام و پیشرفت.
ISO 100002 نمی تواند در مورد نزاعهای برون سازمانی یا مشاجره های مرتبط با کارکنان به کار رود.
این استاندارد موارد زیر را در حوزه رسیدگی به شکایتها در بر می گیرد:
• تقویت رضایت مشتری با ایجاد فضایی مشتری محور که به شکایتها و بازخوردها اهمیت می دهد و پاسخگو است.
• تعهد بالای مدیریت از طریق کاربری درست منابع به عنوان مثال، از طریق آموزش پرسنل در این راستا
• تشخیص و توجه به نیازها و انتظارات شاکی ها
• پیاده سازی روندی مؤثر و آسان برای رسیدگی به شکایتها
• تحلیل و ارزیابی شکایتها در جهت بهبودکیفیت خدمات ارائه شده به مشتری
• ثبت و حسابرسی فرایند رسیدگی به شکایتها
• بررسی و مرور کارایی و اثربخشی روند رسیدگی به شکایتها