Try these keywords: happy, success, awesome
مقالات
دسته بندی

جستجو
برای دریافت آخرین وضعیت تست یا بخش مورد نظر خود را در کادر بالا وارد کنید. okقابل انجام طبق برنامه not_okغیر قایل انجام nullانجام با هماهنگی قبلی
 وضعیت انجام  نام تست  روز(ها) انجام  بخش انجام توضیحات
    
ok CMV Ab (IgG,IgM)  همه روزه Immunology
ok Rubella Ab(IgG,IgM)  همه روزه Immunology
ok Toxoplasma Ab(IgG,IgM)  همه روزه Immunology
ok CA 19-9  همه روزه Hormone Analysis
ok CA 15-3  همه روزه Hormone Analysis
ok CA 125  همه روزه Hormone Analysis
ok CEA  همه روزه Hormone Analysis
ok BhCG  همه روزه Hormone Analysis
ok Alfa Feto Protein  همه روزه Hormone Analysis
ok Free PSA  همه روزه Hormone Analysis
ok P.S.A  همه روزه Hormone Analysis
ok Estradiol 5 روزه  Hormone Analysis
ok Progesterone 5 روزه  Hormone Analysis
ok DHEA-SO4  همه روزه Hormone Analysis
ok Testosterone  شنبه ها, دو شنبه ها, چهار شنبه ها Hormone Analysis
ok Macro Prolactin  همه روزه Hormone Analysis
ok Prolactin  همه روزه Hormone Analysis نمونه گیری 2ساعت پس از بیداری بیمار انجام گردد
مشخص کردن زمان LMP
ok FSH  همه روزه Hormone Analysis مشخص کردن زمان LMP
ok Von Willebrand Factor Activity 30 روزه  Coagulation
ok LH  همه روزه Hormone analysis مشخص کردن زمان LMP
صفحه5 از6