Try these keywords: happy, success, awesome
مقالات
دسته بندی

جستجو
برای دریافت آخرین وضعیت تست یا بخش مورد نظر خود را در کادر بالا وارد کنید. okقابل انجام طبق برنامه not_okغیر قایل انجام nullانجام با هماهنگی قبلی
 وضعیت انجام  نام تست  روز(ها) انجام  بخش انجام توضیحات
    
ok Ferritin  همه روزه لطفا برای نتیجه بهتر زنجیره سرد رعایت شود
ok PTH  همه روزه Hormone Analysis
ok ATpo  همه روزه Hormone Analysis
ok Anti Thyroglobulin  همه روزه Hormone Analysis
ok Thyroglobulin  همه روزه Hormone Analysis
ok T3UP  همه روزه Hormone Analysis
ok FT4  همه روزه Hormone Analysis
ok FT3  همه روزه Hormone Analysis
ok TSH  همه روزه Hormone Analysis
ok T4  همه روزه Hormone analysis
ok T3  همه روزه Hormone analysis
صفحه6 از6