تصاویر

ISO 9001

ISO 9001

برنامه ارزیابی کیفیت خارجی EQAP

برنامه ارزیابی کیفیت خارجی EQAP

لوح کیفیت

لوح کیفیت

CERTIFICATE ISO 9001:2008

CERTIFICATE ISO 9001:2008

ISO 10002

ISO 10002

تمدید اعتبار لوح کیفیت

تمدید اعتبار لوح کیفیت

گواهینامه بین المللی بهبود کیفیت

گواهینامه بین المللی بهبود کیفیت

نمایی از آزمایشگاه میلاد

نمایی از آزمایشگاه میلاد

نمایی از آزمایشگاه میلاد

نمایی از آزمایشگاه میلاد

نمایی از آزمایشگاه میلاد

نمایی از آزمایشگاه میلاد

نمایی از آزمایشگاه میلاد

نمایی از آزمایشگاه میلاد

نمایی از آزمایشگاه میلاد

نمایی از آزمایشگاه میلاد

IF image multicolor

IF image multicolor

EPI-Fluorescent Microscope

EPI-Fluorescent Microscope

Rotor Gene

Rotor Gene

IF microscope 2

IF microscope 2

IF multicolor 2

IF multicolor 2

Max wash

Max wash

Thermal cycler

Thermal cycler

Cobas c311

Cobas c311

Easy Lite

Easy Lite

Hitachi

Hitachi

Hitachi

Hitachi

clinic

clinic

ACL TOP 300

ACL TOP 300

Mindray Bs 5150

Mindray Bs 5150

دستگاه ESR

دستگاه ESR

Blood Gas

Blood Gas

Coagulation

Coagulation

Sysmex

Sysmex

Liaison

Liaison

Cobas

Cobas

Elisa

Elisa

E-Prep

E-Prep

Microtum

Microtum

centrifuge classic/cooled

centrifuge classic/cooled

RotorGene Q

RotorGene Q

Corbet Reaserch

Corbet Reaserch

Hood

Hood

Urised Mini semi automatic sediment analyzer

Urised Mini semi automatic sediment analyzer

Urised Software

Urised Software

Urised Software

Urised Software

Corbet Reaserch

Corbet Reaserch

centrifuge classic/cooled

centrifuge classic/cooled

RotorGene

RotorGene

دستگاه کاپیلاری الکتروفورز MINI cap

دستگاه کاپیلاری الکتروفورز MINI cap

Sebia Capillary Electrophoresis System

Sebia Capillary Electrophoresis System