جستجو
برای دریافت آخرین وضعیت تست یا بخش مورد نظر خود را در کادر بالا وارد کنید. okقابل انجام طبق برنامه not_okغیر قایل انجام nullانجام با هماهنگی قبلی
 وضعیت انجام  نام تست  روز(ها) انجام  بخش انجام توضیحات
    
ok Von Willebrand Factor Activity 30 روزه  Coagulation
ok LH  همه روزه Hormone analysis مشخص کردن زمان LMP
ok Ferritin  همه روزه لطفا برای نتیجه بهتر زنجیره سرد رعایت شود
ok PTH  همه روزه
ok ATpo  همه روزه
ok Anti Thyroglobulin  همه روزه
ok Thyroglobulin  همه روزه
ok T3UP  همه روزه
ok FT4  همه روزه
ok FT3  همه روزه
ok TSH  همه روزه
ok T4  همه روزه Hormone analysis
ok T3  همه روزه Hormone analysis